SU KİRLİLİĞİ

Bugün ki bir diğer konumuzda suyu kirleten maddeler.Suyu kirleten maddeleri 4 ana başlık altında inceliyoruz.

1.Çözünmüş tuzlar

Tuzlar iyonize bileşiklerdir. Suyun içinde çözülmüş halde iken sıradan mekanik filtrasyon metodları ile sudan uzaklaştırılamazlar.

Ancak bazı kimyasalların etkisiyle çöktürülerek çözülmez hale getirilmek suretiyle ya da farklı tekniklerle sudan uzaklaştırılmaları mümkündür.

Bu teknikler hakkında ileride detaylı bilgiler verilecektir.

2. Organik maddeler

Organik bileşikler karbon bileşikleridir. Karbonun kimyasal karakteristiği diğer elementlerle sayısız kombinasyonlar meydana getirmesine izin vermektedir.

Tüm organik maddeler bitkisel veya yaşayan organizmaların (virüs, bakteri, protozon, yosun vs.) bozulmaları ve çürümeleri ile meydana gelmektedir. Bu bileşiklerden bazılarının suda çözülebilmesi mümkündür.

Sudaki bütün bu kirleticilerin oluşturdukları problemlerin çözümleri, dünyanın her yerinde su arıtma endüstrileri tarafından üretilmektedir. Biz bu çözümleri, daha spesifik gruplara ayrılmış ana başlıklar altında inceleyeceğiz.

3.Çözünmüş gazlar

Gazlar su içerisine atmosferle iletişim kurarak girerler. Suyun içinde, en bilinen gazlardan olan ve atmosferin ihtiva ettiği azot, oksijen ve karbondioksite rastlanabilir.

Bu gazlara suda da yaklaşık olarak atmosferdeki oranlarda rastlanılır. Karbondioksit yeraltı sularında karbonik asit olarak bulunur.

Atmosferdeki oranı yaklaşık % 2 kadardır. Yüzey sularında ise daha küçük oranda bulunur.

Oksijen, atmosferdeki gazların yaklaşık % 18’ini oluşturur. Çözünmüş oksijenin yüzey sularında aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Azot gazı ise atmosferin yaklaşık % 80’ini oluşturmaktadır ve inert (etkisiz ve tepkimeye girmeyen) bir gaz olduğu için su kimyasında önemli bir rol üstlenmez.

Toprak altında karbondioksite yüksek konsantrasyonlarda rastlanabilir. Konsantrasyondaki yükseklik suyu zararlı bir yapıya sokacak düzeyde de olabilir.

Ayrıca metan ve hidrojen sülfid gibi sağlığa zararlı olan gazlar da suda fazla miktarda bulunabilir.

Toprak altında ve sınırlandırılmış bir alanda yüksek basınç altında bu gazlarla bir arada bulunan su, bu gazlara çok iyi bir şekilde doymuş olabilir.

Bütün bu gazlar genellikle yeraltındaki organik maddelerin çürümesiyle oluşmuş ürünlerdir ve su için oldukça zararlıdır.

4.Askıda katı maddeler

Askıda katı maddeler suda çözünmeyen maddelerdir. Bu parçacıklar kum, çamur ve çöken tuzlardan meydana gelmiştir. Filtrasyon gibi mekanik bir işlemle sudan ayrılmaları mümkündür.

Bu parçacıkların ebatları birbirlerinden çok farklı olabilir. Bazıları sadece mikroskopla görülebilirken bazıları gözle görülebilir büyüklükte olabilir.

Mikroskopik büyüklükteki parçacıkların sudan uzaklaştırılması direkt olarak bir filtrasyon işlemiyle mümkün olmayabilir.

Bu sebeple bazı filtrasyon kimyasalları kullanılarak bu parçacıklar bir araya getirilir ve ondan sonra filtre edilirler.

Buna karşılık büyük olan parçacıkların sudan uzaklaştırılabilmeleri için en kaba filtrasyon dahi yeterli olabilir.

Share: